Põhiväärtused

 

 

Iseseisev, loov ja õpihimuline laps
 
Tasakaalustatud alusharidus

Loovus
Loome tingimused laste loovuse
arenemiseks kasutades kõiki tema meeli.

Turvalisus
Tagame lastele vaimselt ja füüsiliselt turvalise lapsesõbraliku keskkonna ning anname teadmisi tervislikust eluviisist.

Õpihimulisus
Tunneme rõõmu õppimisest, avastamisest ja teada saamisest.
 
Professionaalsus
Lasteaias töötab kõrgelt kvalifitseeritud professionaalne pedagoogiline personal.
 
Koostöövalmidus
Väga hea koostöö kõikide sidusgruppide vahel.
 
Kodu- ja keskkonnahoid
Anname lastele teadmisi eesti rahvakultuurist ja loodushoiust.

Visioon

Pärnu Lasteaed Mai on mainekas, õppiv ja pidevalt arenev lasteaed, kus innovaatiline personal toetab läbi aktiivõppe laste iseseisvust ja loovust, on nõuandjaks lastevanematele ning uhkuseks igale töötajale.

Lasteaed on Pärnu linna ja maakonna nägemisprobleemidega laste rehabiliteerimise ja nõustamise keskus väga hea materiaalse baasi ja kvalifitseeritud personaliga.

Lasteaias on lastele huvitav ja igakülgset arengut toetav õpikeskkond sh kunsti – ja lavastusmängude ruumid, võimlemissaal koos dušši – ja riietusruumidega.


Missioon

Iga laps on isiksus ja kõik lapsed on andekad.
Igale lapsele, arvestades tema ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi, luuakse arengut soodustav keskkond, tagatakse turvatunne, toetatakse lapse huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu kohta läbi erinevate meelte. Lasteaias luuakse võimalused lapse isiksuse igakülgseks arenguks ja toimetulekuks järgmiseks elu – ja haridusetapis.
Nägemisprobleemidega lapsed saavad meditsiinilist ja eripedagoogilist abi lähtudes tema vajadustest.

 


Iga päev lapse elus peab algama rõõmuga ja lõppema rahuga.

 

 

Pärnu

Image

Dokumendid

Image

Tervist edendav lasteaed

Image

HITSA

Image

Kiusamisest vabaks

Image

Eesti Avastusõppe Liit

Image
© 2018 Pärnu Mai Lasteaed | Mai 49, Pärnu, 80022