Kodukord

                KINNITATUD

         Pärnu Lasteaed Mai hoolekogu koosoleku protokoll nr 3-2014/2015

 

 

 1. ÜLDANDMED
  • Lasteaial on koolitusluba nr 1581 HM, 13. juuni 2001 a.
  • Lasteaia e-post on: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja koduleht: http://www.mai.parnu.ee/.
  • Õppe- ja kasvatustöö aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse pooltkinnitatud Koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 

 1. ÜLDSÄTTED
  • Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
  • Kodukord ei sätesta neid asjaolusid, mis on muudes õigusaktides.
  • Kodukorraga saab tutvuda lasteaia veebilehel ja paberkandjal rühmas.
  • Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 

 1. LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE, LAPSE PUUDUMINE
  • Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 06.30 kuni 18.30. Laste vastuvõtt toimub 6.30-7.30 hommikurühmas ja kojuminek õhturühmast 18.00-18.30. Sõimerühmad on avatud 6.30-18.30.
  • Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust (kell 9.00) ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.
  • Lapsevanem annab vahetult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt või teavitab rühma töötajat lapse lahkumisest.
  • Laps saabub ja lahkub lasteaiast koos täiskasvanuga või selleks volitatud isikuga. Rühma töötajal on keelatud anda last üle alaealisele ilma kirjaliku erikokkuleppeta.
  • Lapsele tulla järele vähemalt 15 min enne rühma või lasteaia sulgemise aega.
  • Kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat kontakttelefonil.
  • Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, teavitab rühma töötaja juhtunust direktorit. Kui lapsevanemaga või volitatud esindajaga ei ole kontakti saadud ja lapsele pole järele tuldud 0,5 tunni jooksul peale lasteaia sulgemist teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest.
  • Lapse puuduma jäämisest annab lapsevanem teada rühma töötajale kontaktelefoni teel hiljemalt kell 9.00.

 

 1. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE
  • Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
  • Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
  • Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervisehäiretest koheselt lapsevanemat telefoni teel ja vajadusel direktorit.
  • Lasteaeda võetakse vastu terve laps. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda ja teiste tervist.
  • Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kroonilise terviserikke korral võib anda lapsele ravimeid üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktoriga.
  • Lapsed, kellele on välja kirjutatud prillid, peavad neid lasteaias kandma.
  • Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab lapsevanem esimesel võimalusel õpetajat telefoni teel.
  • Peale puudumist kirjutab lapsevanem puudumistõendi.

 4.10. Lapsel on soovitatav kanda kindlalt jalas püsivaid libisemiskindla tallaga jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

 4.11. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

 • Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile. Riided peavad olema puhtad, parajad ja terved ning lapse välimus korrastatud.
 • Laps vajab liikumistegevusteks T-särki ja lühikesi pükse ning õues spordijalanõusid.
 • Laps vajab ujumiseks ujumisriideid, ujumismütsi ning ujulast tulekuks pikki pükse ja pikkade käistega kapuutsiga jakki.
 • Ujuma ei saa lubada last, kellel on: nohu, silmapõletik, haavad, villid, kärnad, lakitud küüned, tätoveeringud.
 • Lapse lastaias haigestumise või vigastumise korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vajadusel antakse lapsele esmast abi. Lapsevanem tuleb lapsele järele esimesel võimalusel, soovitavalt tunni aja jooksul.
 • Direktor avaldab vajadusel lastevanematele teate lasteaias levivast nakkushaiguse juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud laste nimesid.
 • Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
 • Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi õues.
 • Lapse, vanema või töötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust tuleb reageerida koheselt, rakendada pedagoogilisi võtteid või tõkestada edasine sobimatu käitumine ning teavitada direktorit.

 

 1. TURVALISUSE TAGAMINE
  • Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
  • Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
  • Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
  • Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
  • Lasteaia töökorraldus lähtub kogu rühma tööaja jooksul koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvudest.
  • Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
  • Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
  • Laste viibimisel ujulas on vähemalt iga seitsme lapse kohta täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.
  • Lapsed võivad territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajatega direktori loal ja õpetaja avalduse alusel. Tänaval liigeldes kannavad lapsed ja rühma töötajad helkurveste.
  • Laps ja täiskasvanu kannavad pimedal ajal helkurit.
  • Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel, laste turvalisuse tagamiseks, lasteaia värava.
  • Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele.
  • Liiklusvahendit ei ole lubatud parkida lasteaia sissesõiduteedele.
  • Lasteaia territooriumile ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval. Jalgratta kinnitab lapsevanem lukustatuna õue rattahoidiku külge.

   

 • Laste turvalisuse tagamiseks ei lubata jalgratastega vabalt sõita lasteaia õuealal.
 • Jalgrattaga sõites on vajalik lapsel kanda õige suurusega kiivrit.
 • Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
 • Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
 • Lasteasutuses on laste ja täiskasvanute pildistamine ja filmimine avalikuks otstarbeks lubatud ainult isikute nõusolekul.
 • Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või direktorit turvalisust ohustavatest olukordadest.

 

 1. SUVINE TÖÖKORRALDUS
  • Suveperioodil (1. juuni-31. august) võivad lasteaiarühmad olla ühendatud.
  • Hoolekoguga kooskõlastatult võib suvel lasteaed rakendada ajutist sulgemist kuni üheks kuuks.
  • Lasteaia ajutisel sulgemisel korraldab direktor vajadusel laste paigutamise teistesse lasteaedadesse.

 

 1. LASTEAIATASU
  • Lapsevanem tasub igakuuliselt toidukulu ja osalustasu Pärnu Linnavalitsuse rahandusosakonna poolt koostatud ja väljastatud arve alusel jooksva kuu 20-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole.
  • Toidukulu päevamaksumuse kinnitab lasteaia direktor hoolekogu ettepanekul. Lapse puudumisel mistahes põhjusel tehakse toitlustamistasu tasaarvestus puudumise teisest päevast, etteteatamisel esimesest päevast.
  • Kui laps puudub lapsevanema avalduse alusel lasteaiast kindlatel nädalapäevadel, jäetakse need päevad toitlustamistasu arvutamisel arvesse võtmata.
  • Lapsevanema kirjaliku avalduse alusel jäetakse toidukulu arvutamisel arvesse võtmata hommikusöök ja/või õhtuoode kui laps ei viibi lasteaias.
  • Kui lapsevanem ei ole ühe kuu jooksul peale arve saamist seda tasunud võib lasteaia direktor lapse nimekirjast välja arvata.

 

 1. KOOSTÖÖ
  • Hea koostöö õpetajate ja lapsevanemate vahel on aluseks laste kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias.
  • Lapsevanema positiivne ja heatahtlik suhtumine lasteaeda, õpetajatesse ja lapse mängukaaslastesse on koostöö aluseks.
  • Lasteaias toimuva kohta saate infot õpetajatelt, teadete tahvlilt, kodulehelt http://www.mai.parnu.ee/
  • Personalil on vaikimiskohustus last ja peret puudutavates küsimustes.
  • Lapsevanemad on oodatud kaasa rääkima lasteaiaelu olulistes tegevustes läbi rühma ja lasteaia hoolekogu
  • Olete oodatud koosolekutele, ühisüritustele, arenguvestlustele oma ettepanekute ja mõtetega lapse arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvukeskkonna parendamiseks.
  • Lapsevanem on kohustatud koheselt teatama õpetajale oma kontaktandmete muutumisest (telefoninumbrid, e- mail, aadress).
  • Tekkinud probleemide lahendamiseks pöördub lapsevanem esmalt õpetaja poole, seejärel vajadusel direktori poole. Ühiselt leiame lapse jaoks parima lahenduse.

 

Lasteaias on palju lapsi ja peresid, kel kõik omad tõeks pidamised –väärtushinnangud ja kasvatuspõhimõtted.

Lasteaed on kindlate reeglitega mängumaa, kus üksteist arvestades ning üksteisest lugu pidades saame pakkuda lastele parimat!

 

Pärnu

Image

Dokumendid

Image

Tervist edendav lasteaed

Image

HITSA

Image

Kiusamisest vabaks

Image

Eesti Avastusõppe Liit

Image
© 2018 Pärnu Mai Lasteaed | Mai 49, Pärnu, 80022